Legal Terms

เงื่อนไขทางกฎหมาย

ข้อมูลทางกฎหมายที่สำคัญและการปฏิเสธความรับผิดชอบ

© บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด 2020  ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าที่บังคับใช้ ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดลงในฮาร์ดดิสก์หรือตีพิมพ์ในรูปแบบสำเนา สำเนาเดี่ยวของเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสำเนาใด ๆ ที่จัดทำขึ้นต้องยังคงมีประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดและได้แนบมาไว้พร้อมกับหน้านี้ ห้ามทำสำเนา เผยแพร่ หรือแจกจ่ายส่วนใด ก็ตามของเว็บไซต์นี้

 

การใช้เนื้อหา

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มีการอนุญาตให้ใช้เอกสาร (เช่น เอกสารข้อเท็จจริง ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารข้อมูลทางเทคนิค และคำถามที่พบบ่อย) จากเว็บไซต์นี้ โดยมีเงื่อนไขว่า (1) ประกาศฉบับนี้ต้องปรากฏในสำเนาทั้งหมด และโดยเฉพาะต้องมีทั้งประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตฉบับนี้ปรากฏอยู่ด้วย (2) การใช้เอกสารดังกล่าวจากเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อให้ข้อมูล เป็นสื่อ และไม่ใช่เพื่อการค้าหรือเพื่อใช้ส่วนตัวเท่านั้น   และเอกสารจะต้องไม่ถูกทำสำเนาหรือโพสต์ลงบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายใด ๆ หรือออกอากาศในสื่อเชิงพาณิชย์และ (3) ต้องไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเอกสาร ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยชัดแจ้งและอาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางแพ่งและทางอาญาอย่างรุนแรง การละเมิดจะต้องถูกดำเนินคดี

การอนุญาตที่ระบุไว้ข้างต้นไม่รวมถึงการใช้การออกแบบหรือเค้าโครงของเว็บไซต์ เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ หรือเว็บไซต์อื่นใดที่หนึ่งในบริษัทของกลุ่มเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ เป็นเจ้าของ ดำเนินการ ได้รับอนุญาตหรือควบคุมอยู่ นอกจากนี้ องค์ประกอบของเว็บไซต์ดังกล่าวนี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ เครื่องหมายการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายอื่น ๆ และไม่สามารถคัดลอกหรือเลียนแบบทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เครื่องหมายการค้า โลโก้ รูปภาพ เสียงหรือภาพจากเว็บไซต์นี้ต้องไม่ถูกคัดลอกหรือส่งต่อ ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 1-3 ข้างต้นหรือเว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวนี้

ขอสงวนสิทธิ์ใดก็ตามที่มิได้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

 

ประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ที่อ้างถึงในที่นี้ ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตัวอักษรพิมพ์หนาหรือด้วยสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า ® ก็ตาม ถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของหน่วยงานของกลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ หรือผู้ให้อนุญาต ชื่อของบริษัทและผลิตภัณฑ์จริงที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวนี้ ชื่อบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ และโลโก้บริษัท โดยชัดแจ้งและอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาได้ ยกเว้นตามที่อนุญาตไว้ในที่นี้ ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจมีชื่อทางการค้าที่แตกต่างกัน การติดฉลากที่แตกต่างกัน การนำเสนอและจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ในประเทศที่แตกต่างกัน กรุณาติดต่อบริษัทในเครือในพื้นที่ของเราในกรณีที่ต้องการคำชี้แจง

 

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

กลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ไม่รับรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดดังกล่าวมีไว้ให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ 

กลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ขอปฏิเสธการรับรอง การรับประกัน และเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนี้ รวมถึงการรับประกัน ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อและการไม่ละเมิดโดยนัยทั้งหมด การเข้าถึงและการใช้งานเนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้งานเอง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม หน่วยงานของกลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่ละเมิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการดำเนินงานของข้อมูลที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้

ข้อมูลใด ๆ และทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โรคและการรักษา) ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ไว้เพื่อใช้ทดแทนการปรึกษาแพทย์ เว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือคำแนะนำในการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วย หากท่านต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะ กรุณาปรึกษาแพทย์

เอกสารและรูปภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิค ความผิดพลาดในการพิมพ์ และข้อผิดพลาดอื่น ๆ อาจมีการแก้ไขและ/หรือลบเนื้อหาออกได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ อาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์และ/หรือรายการที่อธิบายไว้ในที่นี้ได้ทุกเมื่อ

 

ประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ เอกสารและบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม กลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำตามสัญญา ความประมาทเลินเล่อ หรือการกระทำที่ละเมิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการดำเนินงานของซอฟต์แวร์ เอกสาร ข้อกำหนดหรือ ความล้มเหลวในการให้บริการ หรือข้อมูลที่มีอยู่จากเว็บไซต์นี้

 

ลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

บางลิงค์ในพื้นที่นี้จะทำให้ท่านออกจากเว็บไซต์ของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์และเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ภายนอก หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในหน้าเว็บไซต์ภายนอก แสดงว่าลิงค์ที่เชื่องโยงเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ คอร์ปอเรชั่น และหน่วยงานภายใต้กลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงค์ใด ๆ ที่มีเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตใด ๆ ในเว็บไซต์ดังกล่าว หน่วยงานใดก็ตามของกลุ่มบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการออกอากาศทางเว็บไซต์หรือการส่งข้อมูลในรูปแบบอื่นใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง  ลิงค์ดังกล่าวนี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านเท่านั้น และการรวมลิงค์ใดๆ ในเว็บไซต์ไม่ได้หมายความถึงการรับรองเว็บไซต์นั้นโดยกลุ่มบริษัท   เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เชื่อมโยงทั้งหมดและอย่างถาวรสำหรับการละเมิดกฎหมาย ดังนั้น เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือประเด็นอื่นใดของข้อมูลในเว็บไซต์นี้  เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมายทั้งหมดและตามขอบเขตเท่าที่ทราบและมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและสมเหตุสมผลเพื่อป้องกันการใช้งานเนื้อหาดังกล่าว คำรับรองความคุ้มครองข้อมูลสำหรับเว็บไซต์นี้ไม่ได้นำไปใช้กับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว