ACCESSIBILITY STATEMENT

คำชี้แจงสิทธิ์การเข้าถึง

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนนิมอลเฮลท์ มุ่งมั่นที่จะให้บริการเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุด เรามุ่งมั่นทำงานอย่างแข็งขันเพื่อเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงและความสามารถในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่มีอยู่หลากหลาย  ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้อธิบายถึงวิธีการที่ทำให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น เราพยายามหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถเข้าถึงทุกส่วนของเว็บไซต์โดยรวมได้ในระดับเดียวกัน

 

องค์ประกอบมัลติมีเดีย: รูปภาพ ไฟล์วิดีโอ และไฟล์เสียง

ข้อความในไฟล์ภาพและข้อความอธิบายรูปภาพสั้น ๆ มีอยู่ในเนื้อหามัลติมีเดียและเนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความทั้งหมด  นอกจากนี้ ยังมีเว็บไซต์รูปแบบย่อที่แสดงหน้าเว็บพร้อมข้อความอธิบายแทนรูปภาพและวิดีโอทั้งหมด มีการระบุขนาดของวิดีโอและมัลติมีเดียทั้งหมดเพื่อให้สามารถประมาณการเวลาดาวน์โหลดได้ หากจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์เพื่อดูวิดีโอ จะมีการโพสต์ลิงค์ดาวน์โหลดเสริมเอาไว้ วิดีโอทั้งหมดจะถูกนำเสนอด้วยซอฟต์แวร์เครื่องเล่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเล่นวิดีโอ หยุดชั่วคราว หยุดเล่น เล่นเดินหน้า และเล่นย้อนกลับได้

 

การนำเสนอเนื้อหาและเค้าโครง

มีการแยกเนื้อหาและเค้าโครงอย่างเคร่งครัดผ่านการใช้ HTML และ CSS (Cascading Style Sheet) อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้เค้าโครงแบบตารางหากเป็นไปได้

เราพยายามนำเสนอโครงสร้างการนำทางเว็บไซต์ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาเนื้อหาที่ท่านกำลังมองหาด้วยวิธีที่ง่ายและรวดเร็ว ลิงค์ประกอบด้วยคำอธิบายหัวเรื่อง ซึ่งอธิบายเนื้อหาและทำให้เข้าใจได้ง่ายจากบริบท

การใช้ประโยคและย่อหน้าสั้นๆ และจุดเริ่มต้นหลายจุดไปยังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น  ผ่านองค์ประกอบทีเซอร์และบริเวณเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น

ในขณะเดียวกัน หากท่านประสบปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อเราทันที

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้  ภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด  ไม่และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียหรือความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม พิเศษ เชิงลงโทษ โดยบังเอิญหรือสืบเนื่อง กำไรที่สูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่สูญหายหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจอันเป็นผลมาจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน หรือเพื่อการพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้งาน

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ยกเว้นความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บของบุคคลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อหรือการประพฤติมิชอบโดยเจตนา บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม ลบ หรือแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อยกเว้นและข้อจำกัดข้างต้นนำไปใช้กับขอบเขตตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น สิทธิ์ตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภคต้องไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ

เว็บไซต์นี้มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ภายในประเทศไทยได้ในปัจจุบัน และอาจแนะนำให้ใช้โดยหรือตามคำแนะนำของสัตวแพทย์ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในประเทศไทยในปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในประเทศอื่น ซึ่งไม่ควรตีความว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้

เว็บไซต์นี้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่จัดทำโดยหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งบางแห่งอาจตั้งอยู่นอกประเทศไทย  บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำลิงค์เชื่อมโยงดังกล่าวนี้เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้นและไม่รับรองความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่อยู่ในนั้น เว็บไซต์ดังกล่าวอาจมีข้อมูลที่เหมาะสมเฉพาะกับประเทศหรือภูมิภาคต้นทางที่เป็นที่ตั้งของเว็บไซต์เท่านั้น

ท่านไม่ควรตีความสิ่งใดบนเว็บไซต์นี้ว่าเป็นการส่งเสริมหรือการชักชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่และ/หรือตามด้วยสัญลักษณ์ ™ หรือ ® ถือเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอื่น ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่ถือว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิ์ภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของ บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลภายนอก