Privacy Policy

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว
 

บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ แอนิมอล เฮลท์ (ประเทศไทย) จํากัด (“บริษัทฯ”) มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (“ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป”) และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) (รวมเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขติดต่อ
 • ที่อยู่อีเมลล์
 • วันเกิด
 • ภาพถ่าย
 • ที่อยู่
 • เพศ
 • ชื่อบัญชีเฟสบุ๊ค (Facebook)
 • ไอดีไลน์ (LINE ID)
   

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การก่อตั้ง พัฒนา จัดการ ดำรงไว้ เก็บรักษา หรือเข้าตกลงในเรื่องการสิ้นสุดซึ่งความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านกับบริษัทฯ
 • การดำเนินขั้นตอนการชำระเงิน
 • การดำเนินกิจกรรมทางการขาย การตลาด และ ทางการแพทย์ ทั้งในรูปแบบพบปะและแบบดิจิตอล เมื่อกิจกรรมนั้นได้ผ่านการรับรองแล้ว
 • การจัดเตรียม หรือบริหารจัดการด้านลอจิสติกส์สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • การดำเนินการรับรองลูกค้า
 • การบริหารจัดการบัญชีลูกค้า
 • การตรวจสอบและรายงานการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา
 • การรายงานตามกฎระเบียบภายในของบริษัทฯ
 • การจัดเตรียม ดำเนินการ หรือบริหารจัดการโครงการการตลาด เช่น การโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Advertising Product) การสร้างแบรนด์และทำให้เข้าใจรับรู้ในเรื่องโรคภัยต่าง ๆ (Building Brand and Disease Awareness)
 • การจัดหาและให้บริการข้อมูลสินค้า
 • การจัดส่งข้อมูลให้แก่ท่านซึ่งเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ การศึกษาทางการแพทย์ สื่อและเอกสารส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา (pharmacovigilance-related information) โครงการพัฒนาข้อมูลวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง การประชุม และข้อมูลทางการเงินและสัญญาที่บริษัทฯ เห็นว่าท่านอาจให้ความสนใจ
   

ความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

 

ผลกระทบหากบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการใดๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กล่าวมาได้ หากบริษัทไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น

 

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้บุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านหรือได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกซึ่งรวมถึง

 • บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และบริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ
 • คู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ซัพพลายเออร์ หรือผู้จำหน่ายสินค้าที่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่ต้องมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศไทย บริษัทฯ จะดำเนินการโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎกระทรวง ประกาศ การตีความ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ออกภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ จะไม่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือกฎหมายอีกต่อไป หากท่านถอนคำยินยอมของท่านที่ให้บริษัทฯ ขบลบบัญชีผู้ใช้ หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะลบข้อมูลของท่าน ที่ได้รวบรวมไว้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเก็บรักษาไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งเฉพาะผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ และบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการถาวรทันทีที่สิ้นสุดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเก็บรักษาข้อมูลเป็นเวลานานกว่านั้น ซึ่งบริษัทฯ จะได้แจ้งให้ท่านทราบโดยทันที

 

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลภายใต้พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างเคร่งครัดและจริงจัง ภายใต้นโยบายและมาตรการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ท่านมีสิทธิทุกประการตามที่พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้ เว้นแต่ในบางสถานการณ์ที่บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องปฏิเสธคำขอใช้สิทธิของท่าน

และที่สำคัญคือท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของท่านที่ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ไม่ว่าจะในเวลาใดก็ตาม ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ให้บริษัทฯ ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทฯ ทราบได้ทุกเวลา

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเกี่ยวกับสิทธิของท่านและขั้นตอนการขอถอนความยินยอมได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ HTTPS://WWW.BOEHRINGERONE.COM/TH/PRIVACY

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัทฯ หรือประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือใช้สิทธิใด ๆ ของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัทฯ โดยตรงตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ ประเทศไทย
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer)
เบอร์ติดต่อ: +66 2 308-8522
อีเมลล์: ZZLEGCOMPDPOTHAILAND@BOEHRINGER-INGELHEIM.COM

 

 

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อกับตัวแทนของบริษัทฯ ได้